Autoriõigusega kaitstavad teosed

Autoriõiguse seaduse II peatükk § 4

Teosed, millele tekib autoriõigus, on

1) ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed;

2) teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed (monograafiad, artiklid, teadusliku töö aruanded, plaanid, skeemid, maketid, mudelid, testid jms);

3) arvutiprogrammid, mida kaitstakse nagu kirjandusteoseid. Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile;

4) kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt (suulised teosed);

5) stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod;

6) draama- ja muusikalised draamateosed;

7) muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita;

8) koreograafiateosed ja pantomiimid;

9) audiovisuaalsed teosed (§ 33);

10) [kehtetu -  RT I 1999, 97, 859 - jõust. 06.01.2000] 

11) maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;

12) lavastused ja lavakujunduslikud teosed;

13) skulptuuriteosed;

14) arhitektuurne graafika (joonistused, eskiisid, skeemid, joonised, plaanid, projektid jm), projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed plastikateosed (mudelid, maketid jm), arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed (hooned, rajatised, pargid, haljasalad jm), linnaehitusansamblid ja kompleksid;

15) tarbekunstiteosed;

16) disaini- ja moekunstiteosed;

17) fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;

18) kartograafiateosed (topograafilised, geograafilised, geoloogilised jt kaardid, atlased, maketid);

19) õigusaktide projektid;

191) standardid ja standardite kavandid;

20) arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud jms;

21) tuletatud teosed, see on teose tõlge, algse teose kohandus (adaptsioon), töötlus (arranžeering) ja teose muu töötlus;

22) teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud (sealhulgas andmebaasid).

 

Ideele autoriõigus ei rakendu. Idee kaitsmiseks tuleb esitada patendiavaldus. Ka nimed ja pealkirjad on erandid ning langevad üldsegi kaubamärgi kategooriasse.

 

Autoriõigusega kaitstud teoseid võib kasutada vaid autori poolt antud kirjaliku loa (litsentsi) alusel.

 

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.