Autoriõiguse seadus

Lühidalt kokkuvõetuna on autoriõigus autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mille eesmärk on kaitsta autori poolt loodud originaalteose loata kasutamist teiste isikute poolt.

Autoriõiguse seadusloome kujunemine

Autoriõiguste esimesed põhimõtted tulid ühiskonnas päevakorrale 17. sajandil. Peamine põhjus oli kahetsusväärne asjaolu, et kirjastajad rikastusid kirjanike teoste arvelt, selle eest aga õiglaselt tasumata. Selline suhtumine viis olukorrani, kus 1710. a võeti vastu esimene autoriõiguse seadus kuninganna Anne'i statuudiga. Seaduse eesmärgiks oli ka õhutada haritud mehi kirjutama kasulikke raamatuid. Seadus andis kirjanikele võimaluse teenida elatist oma kirjutistega. Esialgu kehtis autoriõiguse kaitse vaid trükitud raamatutele ning ainult 14 aastat, kuid sellegipoolest pani antud seaduse vastuvõtmine aluse tänapäevasele autoriõiguse seadusloomele. Praegusel ajal kehtib autoriõigus ka 50-100 aastat peale autori surma.

Autoriõigus tekib teostele

Eesti Vabariigi Autoriõiguse seadus sätestab alljärgnevat:

Teosed, millele tekib autoriõigus, on

1) ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed;

2) teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed (monograafiad, artiklid, teadusliku töö aruanded, plaanid, skeemid, maketid, mudelid, testid jms);

3) arvutiprogrammid, mida kaitstakse nagu kirjandusteoseid. Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile;

4) kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt (suulised teosed);

5) stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod;

6) draama- ja muusikalised draamateosed;

7) muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita;

8) koreograafiateosed ja pantomiimid;

9) audiovisuaalsed teosed (§ 33);

10) [kehtetu -  RT I 1999, 97, 859 - jõust. 06.01.2000] 

11) maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;

12) lavastused ja lavakujunduslikud teosed;

13) skulptuuriteosed;

14) arhitektuurne graafika (joonistused, eskiisid, skeemid, joonised, plaanid, projektid jm), projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed plastikateosed (mudelid, maketid jm), arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed (hooned, rajatised, pargid, haljasalad jm), linnaehitusansamblid ja kompleksid;

15) tarbekunstiteosed;

16) disaini- ja moekunstiteosed;

17) fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;

18) kartograafiateosed (topograafilised, geograafilised, geoloogilised jt kaardid, atlased, maketid);

19) õigusaktide projektid;

191) standardid ja standardite kavandid;

20) arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud jms;

21) tuletatud teosed, see on teose tõlge, algse teose kohandus (adaptsioon), töötlus (arranžeering) ja teose muu töötlus;

22) teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud (sealhulgas andmebaasid).

 

Ideele autoriõigus ei rakendu. Idee kaitsmiseks tuleb esitada patendiavaldus. Ka nimed ja pealkirjad on erandid ning langevad üldsegi kaubamärgi kategooriasse.

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon

Aastal 1886 kirjutati alla Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonile, et veelgi tõhusamalt kaitsta autorite loometeoseid. Antud konventsiooniga pandi alus fundamentaalsele põhimõttele, et autoriõigus hakkab kehtima automaatselt sellest hetkest, mil teos on väljendatud mingis objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Konventsiooni kohaselt peab kõigi 175 liikmesriigi autoritele kohaldama samu õiguseid, mida omavad ka kohaliku riigi autorid.

 

Järgmine: "Vaese mehe autoriõigus"

 

 
 

Siin lehel olev info ei ole põhjalik juhend ega juriidiline nõuanne, vaid on lühike ülevaade, et laiendada oma teadmisi autoriõigusest. Mõningates erandolukordades ei pruugi antud info olla kohaldatav.

Ühinemine

Kõik eelnevad siseriiklikud ja rahvusvahelised Autoriõiguse Koja veebilehed on nüüdseks koondatud aadressile copyrighthouse.org.